"Обредни дейности" ЕООД

телефони: 062/ 62-17-35; 0878-690-645

Сключване на граждански брак


                                                                                                                   

       За да бъде законен, гражданският брак трябва да бъде сключен пред длъжностно лице по гражданско състояние. Това е кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Необходимо е младоженците предварително да заявят желанието си за встъпване в граждански брак в Общината. Там се уточняват деня и часа на сключването на гражданския брак. Подава се и декларацията, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак, заявява се желанието на младоженците да запазят своето фамилно име или да вземат фамилното име на своя съпруг/а/, или да добавят фамилното име на съпруга/та/ си към своето, вписват се имената на кумовете.

1.    През седмицата граждански брак може да се сключи по три начина:

  •     В сватбената зала, с ритуал и музикално оформление , в рамките на работното време / до 16.30часа/

-       Зимен период     126,00 лв,

-       Летен период       114,00 лв

  •       В сватбената зала, с ритуал без музикално оформление , в рамките на работното време / до 16.30часа/ 

-       Зимен период     86,00 лв,

-       Летен период     74,00 лв.

2.    През почивни и празнични дни и в извънработно време:

  •     В обредната зала на Общината

-        Зимен период       196,00 лв,

-       Летен период         184,00 лв.

 

  •     Изнесен ритуал        300 лв.

        -       В ресторант

 

  •     Изнесен ритуал       450 лв.

-       Площадка пред паметник „Асеневци”

-       Площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл ”Звук и светлина”

-       Обекти, стопанисвани от Регионален исторически музей гр. В.Търново, след представен документ за платена такса по чл. 66а ал.1, т. 5 „Специализирани услуги, свързани с дейността на музея” от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община В.Търново.

 

Цените са с вкл. ДДС.

Зимен период от 01 ноември  до 31 март

Летен период  от 01 април до 31 октомври

 

Указания при плащане

Информация за начина на плащане и банковата сметка се предоставя от длъжностното лице по гражданско състояние. 

Всички услуги се заплащат на ”Обредни дейности" ЕООД по банкова сметка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК    BG24UNCR 7527 1041 4177 10   BIC:UNCRBGSF

Телефон за сватби  062/61 91 50

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

 

В деня на сключването на гражданския брак е необходимо младоженците заедно със своите кумове и гости да бъдат в обредната зала 15 мин. преди определения час и да носят със себе си:

  • Документи за самоличност на младоженците 
  • Документи за самоличност на кумовете
  • Сватбени пръстени
  • Ритуални чаши, вино, шампанско, свещи